ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

van: Kepner-Tregoe Nederland LLC, Postbus 4156, 7320 AD Apeldoorn, KvK 0809 22 84

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Kepner-Tregoe Nederland (hierna te noemen ‘Kepner-Tregoe’) betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel onderzoek, studie en advisering in de ruimste zin des woords (hierna te noemen ‘de opdracht’).Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Kepner-Tregoe.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Kepner-Tregoe en de opdrachtgever komt enkel tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Kepner-Tregoe, door een door Kepner-Tregoe en de opdrachtgever getekende schriftelijke opdrachtbevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Kepner-Tregoe aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht.
2. Alle offertes van Kepner-Tregoe zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan Kepner-Tregoe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht wezenlijke informatie aan Kepner-Tregoe heeft verstrekt. Bij gebreke van aanvaarding door de opdrachtgever vervallen offertes van Kepner-Tregoe vier weken na de datum van offertes, of zoveel eerder als betreffende offerte door Kepner-Tregoe wordt herroepen of gewijzigd.

Artikel 3 - Uitvoering opdracht
1. Kepner-Tregoe zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Alle voor Kepner-Tregoe uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen.
2. Kepner-Tregoe zal met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Kepner-Tregoe het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Kepner-Tregoe zal zich inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Uitvoering van de opdracht kan echter worden beïnvloed door omstandigheden waarvoor Kepner-Tregoe niet verantwoordelijk is, zoals de kwaliteit van de door Kepner-Tregoe benodigde informatie, de medewerking die door de opdrachtgever of derden aan Kepner-Tregoe wordt verleend, en de beschikbaarheid van faciliteiten en docenten. De voor uitvoering van de opdracht overeengekomen tijd en/of datum geldt derhalve steeds bij benadering.
5. Kepner-Tregoe heeft het recht uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien Kepner-Tregoe niet alle voor uitvoering van de opdracht benodigde stukken en informatie tijdig voor aanvang van de opdracht heeft ontvangen.
6. Kepner-Tregoe kan niet instaan voor het gebruik door de opdrachtgever of derden van de resultaten van de opdracht.

Artikel 4 - Verplichtingen opdrachtgever
1. De opdrachtgever staat ervoor in dat Kepner-Tregoe alle voor tijdige en deugdelijke uitvoering van de opdracht benodigde stukken en informatie tijdig voor aanvang van de opdracht heeft ontvangen. Indien voor de tijdige en deugdelijke uitvoering van de opdracht de ondersteuning van medewerkers van opdrachtgever noodzakelijk is zal opdrachtgever betreffende medewerkers tijdig aan Kepner-Tregoe ter beschikking stellen.
2. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken geen opdracht dan na schriftelijke toestemming van Kepner-Tregoe. Kepner-Tregoe is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of nalaten van betreffende derden.
3. Alle offertes en tarieven van Kepner-Tregoe, dagdeeltarieven en reis- en verblijfskosten daaronder begrepen, zijn exclusief BTW.

Artikel 5 - Vertrouwelijkheid
Kepner-Tregoe is jegens de opdrachtgever verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie die Kepner-Tregoe in het kader van de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever zal hebben verkregen. Kepner-Tregoe zal bij de uitvoering van de opdracht alle maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor bescherming van de vertrouwelijkheid van betreffende informatie. De opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kepner-Tregoe aan derden geen mededeling doen omtrent de werkwijze en methodes van Kepner-Tregoe, noch de rapportage of andere schriftelijke informatie van Kepner-Tregoe aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 6 - Aanpassing opdracht
Kepner-Tregoe en opdrachtgever hebben het recht uitvoering van de opdracht te staken, indien uitvoering van de opdracht door wijziging van de omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Het hierna in artikel 7 bepaalde is in zodanig geval van toepassing. Indien er zich bij uitvoering van de opdracht onvoorziene omstandigheden voordoen die aanpassing van de opdracht noodzakelijk maken dan zullen partijen in redelijkheid overleggen omtrent aanpassing van de opdracht. Niet of niet tijdige uitvoering van enig onderdeel van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen ten aanzien van betreffend onderdeel van de opdracht schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7 - Voortijdige beëindiging opdracht
1. Kepner-Tregoe heeft het recht de opdracht door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever ondanks schriftelijke ingebrekestelling jegens Kepner-Tregoe in verzuim blijft met de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de opdracht.
2. Ieder van partijen kan de opdracht door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken schriftelijk beëindigen indien vaststaat dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd overeenkomstig de opdrachtbevestiging of nadere schriftelijk overeengekomen opdrachtspecificaties. Tussentijdse opzegging kan eerst geschieden na redelijk overleg tussen partijen omtrent voortzetting of aanpassing van de opdracht.
3. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten volledig door de opdrachtgever worden vergoed. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade of kosten in geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht.
4. In geval een van beide partijen in staat van faillissement raakt of surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Artikel 8 - Annulering training door opdrachtgever
1. De opdrachtgever voor een training heeft het recht de deelname aan, of de opdracht tot een training bij aangetekende brief te annuleren.
2. Indien annulering uiterlijk een maand voor aanvang van de training geschiedt is de opdrachtgever 25% van de bij opdracht overeengekomen vergoeding, vermeerderd met alle reeds door Kepner-Tregoe gemaakte kosten, verschuldigd.
3. Indien annulering korter dan een maand voor aanvang van de training geschiedt is de opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding vermeerderd met alle reeds door Kepner-Tregoe gemaakte kosten, verschuldigd. Zie onder 2.
4. Indien de opdrachtgever, dan wel enige door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige restitutie.

Artikel 9 - Annulering training door Kepner-Tregoe
Kepner-Tregoe heeft het recht zonder opgaaf van redenen een training te annuleren dan wel deelname van enige door opdrachtgever aangewezen derde(n) aan zodanige training te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van respectievelijk de volledige voor betreffende training betaalde vergoeding dan wel de voor deelname van betreffende derde(n) aan Kepner-Tregoe betaalde vergoeding.

Artikel 10 - Vervanging
1. De opdrachtgever heeft het recht een bij Kepner-Tregoe aangemelde deelnemer voor aanvang van de training en na toestemming van Kepner-Tregoe door een andere deelnemer te doen vervangen.
2. Kepner-Tregoe heeft het recht de opdracht te doen uitvoeren door (een) andere adviseur(s)/trainer(s) dan de voor aanvang van de opdracht ingeplande adviseur(s)/trainer(s) indien Kepner-Tregoe van oordeel is dat dit voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
3. Indien Kepner-Tregoe van oordeel is dat toevoeging van (een) adviseur(s)/trainer(s) voor deugdelijke en/of tijdige uitvoering van de opdracht noodzakelijk is zullen partijen in redelijkheid overleggen omtrent aanpassing van de opdracht en vergoeding.

Artikel 11 - Prijzen
Offertes en prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 12 - Betaling
1. De opdrachtgever dient de met Kepner-Tregoe overeengekomen vergoeding een maand voor aanvang van de opdracht, doch uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, op de door Kepner-Tregoe aangegeven wijze zonder korting of compensatie te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van betreffende factuur naast de wettelijke vertragingsrente verschuldigd.
3. De opdrachtgever heeft niet het recht betaling op te schorten wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Kepner-Tregoe, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van de opdrachtgever ter zake.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens op opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere factuur.

Artikel 13 - Incassokosten
Alle kosten verbandhoudende met het verkrijgen van betaling in of buiten rechte van enig door opdrachtgever verschuldigd bedrag zijn voor rekening van opdrachtgever. De kosten van verkrijging van betaling buiten rechte zullen steeds gelijk zijn aan toepasselijke incassotarief volgens de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 14 - Uitsluiting / opschorting
Kepner-Tregoe heeft het recht deelname van de opdrachtgever of enige door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten indien de opdrachtgever niet tijdig aan enige betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom
1. Kepner-Tregoe is enig eigenaar en auteursrechthebbende van alle werken, daaronder begrepen brochures, project-materiaal, trainingsmateriaal, rapporten, voorstellen en andere stukken, die Kepner-Tregoe bij of in verband met uitvoering van de opdracht heeft vervaardigd of gebruikt, tenzij het betreffende werk een ander als auteursrechthebbende vermeldt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kepner-Tregoe zal de opdrachtgever geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van enig werk (doen) gebruiken, publiceren of op welke wijze ook vermenigvuldigen.
2. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van enig door de Auteurswet of enig intellectueel eigendomsrecht beschermd werk verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van opdrachtgever of derden wordt gemaakt en vrijwaart opdrachtgever Kepner-Tregoe in en buiten rechte voor alle schade en aanspraken voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie van zodanig werk.
3. Indien in de onze dienstverlening software producten zijn opgenomen, zullen deze in licentie worden gegeven conform de voorwaarden van het Kepner-Tregoe Software License and Maintenance Agreement (de “License Agreement”). Op de License Agreement zijn ook deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van strijd tussen enige bepaling van de License Agreement en deze algemene voorwaarden prevaleert de License Agreement.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid
1. Kepner-Tregoe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van enige aan Kepner-Tregoe toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, noch voor schade ontstaan door onrechtmatige handelen van Kepner-Tregoe of niet leidinggevende ondergeschikten van Kepner-Tregoe, behoudens indien en voorzover deze schade door een aansprakelijkheidsverzekering is gedekt, de verzekeraar tot uitkering overgaat en de vordering binnen 1 jaar na afronding van de opdracht per aangetekend schrijven aan Kepner-Tregoe kenbaar is gemaakt.
2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Kepner-Tregoe voor haar werkzaamheden in het kader van een opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden zal iedere aansprakelijkheid verder worden beperkt tot maximaal het bedrag dat Kepner-Tregoe over de laatste drie maanden zal hebben ontvangen.
3. Kepner-Tregoe is niet aansprakelijk voor overige (gevolg-)schade, noch voor schade geleden door derden; de opdrachtgever vrijwaart Kepner-Tregoe tegen aanspraken en schade van derden. De toepassing, het gebruik en de publicatie van adviezen, rapporten en materialen van Kepner-Tregoe zijn geheel voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 17 - Overmacht
1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Kepner-Tregoe opgeschort. Indien Kepner-Tregoe als gevolg van overmacht gedurende een periode langer dan twee maanden niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever uit te voeren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien Kepner-Tregoe bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of als gevolg van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Kepner-Tregoe gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, behoudens indien het nog uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Kepner-Tregoe en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Kepner-Tregoe en opdrachtgever zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.